Podpora

Ak pracujete s mládežou dlhšie, určite ste zažili niečo z tohto:

 • vyhorenie, nedostatok nápadov a motivácie
 • osamelosť
 • nepochopenie z rôznych strán
 • preťaženosť, nedostatok času, prostriedkov
 • frustráciu, obmedzené možnosti veci meniť

Možno nie sme v našej kultúre zvyknutí požiadať o pomoc a podporu a s týmito negatívami sme sa časom zmierili a berieme to ako súčasť svojho vzácneho povolania. Dobrou správou je, že to takto nemusí ostať. Existujú rôzne formy podpory pracovníkov s mládežou a sú dostupnejšie, ako by sme občas predpokladali.

Neformálna podpora

 • napr. dobrý priateľ, známy, niekto z rodiny..
 • výhody: dostupnosť a prirodzenosť, dobrý priateľ je vždy prínosom pre náš osobný rast
 • nevýhody: neuzatvára sa „kontrakt“, nemožnosť sa spoľahnúť, že pomoc bude pravidelná a systematická a pravdepodobne nepôjde viac do hĺbky pri riešení zložitejších situácií

Strážca majáku

 • nová pozícia vytvorená v YMCA: mieša v sebe prvky neformálnej priateľskej pomoci s odbornejším prístupom založeným na supervízii a koučingu. YMCA vytvorila v spolupráci s organizáciou Trendum a Mládež ulice špeciálne školenie pre týchto neformálnych podporovateľov.
 • výhody: možnosť dohodnúť si rozsah a spôsob podpory, priateľský, neformálny prístup, každý strážca majáku absolvoval základný výcvik v tom, ako viesť rozhovor a pracovať s klientom v rozsahu 2 x víkendové školenie + prax medzi školeniami + osobná supervízia. YMCA poskytuje strážcom majáku stálu podporu formou konzultácii s garantom programu, následnými školeniami / supervíziou a vzdelávacími materiálmi.
 • nevýhody: dobrovoľnosť pracovníkov: nie sú povinní poskytovať pomoc nad rámec svojho osobného rozhodnutia, rôzne úrovne osobnej zrelosti a profesionality podporovateľov, podpora nemusí byť dostatočná pre odbornejšie profesie v práci s mládežou

pre koho je vhodná: individuálni dobrovoľníci na kluboch, vedúci mládeží, mladí vedúci. Strážcovia majáku so základným výcvikom neposkytujú podporu skupinám pracovníkov.

Profesionálna podpora

 • napr. akreditovaný supervízor, psychológ, sociálny pracovník, kouč, mentor a pod.
 • výhody: dostupnosť,odbornosť je zaručená výcvikom a praxou v danej oblasti, odborní podporovatelia sú väčšinou združení v asociáciách, ktoré dbajú na dodržiavanie štandardov v ich praxi, podľa dohody môže ísť o jednorázovú intervenciu alebo dlhodobý rozvoj individuálnych pracovníkov alebo celých tímov, vedia zabezpečiť komplexnejšiu a hĺbkovú podporu a pomoc
 • nevýhody: odborné služby sú väčšinou platené, čo je ale primerané príprave a komplexnosti podpory, vzdelaniu a odbornosti

pre koho je vhodná: individuálna supervízia pri zložitých situáciách alebo pri náročnejších povolaniach (streetwork, pracovník komunitného centra), skupinová supervízia pracovných tímov, krízové stavy, dlhodobé strategické nastavovanie supervízie v organizácii, dlhodobý profesionálny rozvoj pracovníkov, povinná je pre pracovníkov v sociálnych službách

Ideálne je kombinovať rôzne formy podpory, a tak vytvoriť unikátny systém, ktorý nás udrží v dobrej forme v osobnom aj pracovnom živote, podporí nás na tej úrovni, na akej sa práve nachádzame alebo kam chceme smerovať.