Výskumy o mladých

Fenomén radikalizácie mládeže (Rada Žilinského samosprávneho kraja, 2016)
Sumár slovenskej a zahraničnej odbornej literatúry v ucelenej podobe s odvolaním sa na originálne zdroje a štúdie. Pri príprave školení, prezentácii, workshopov ako aj pri samoštúdiu tak získate prehľad o dostupných vzdelávacích a koncepčných materiáloch.

Politická participácia mládeže: Mladých ľudí sa pýtali, ako sa cítia vo svojej krajine, aké majú predstavy o svojej budúcnosti, či oni sami majú vplyv na fungovanie spoločnosti a ako sa politicky angažujú (Rada mládeže Slovenska)Dopady práce s mládežou (Rada mládeže Slovenska)
Mladí ľudia po absolvovaní neformálneho vzdelávania v mládežníckych organizáciách sú na základe skúseností z praxe lepšie pripravení na zvládanie výziev študijného i profesijného života. Identifikovať tieto zručnosti a vedomosti je však náročné, pokiaľ nie sú priebežne či v závere sledované skúškami alebo formálnymi testami. Priniesť dôkazy o ich výskyte a význame v tomto neformálnom prostredí je však nevyhnutné pre lepšie pochopenie významu činnosti mládežníckych organizácií.

Kvalita práce s mládežou (Rada mládeže Slovenska)
V roku 2016 uskutočnila RmS štúdiu zameranú na zavádzanie a zlepšenie systémov kvality práce s deťmi a mládežou v mládežníckych organizáciách. Samotnému zavádzaniu a zlepšovaniu nových systémov predchádzalo vytvorenie a otestovanie pilotného nástroja na posudzovanie kvality práce s deťmi a mládežou v mládežníckych organizáciách. Projekt sa uskutočnil v 6 členských organizáciách RmS v spolupráci s ich vedením. Štúdia využíva kvantitatívne (nástroj) a kvalitatívne (konzultácia v mládežníckej organizácii) prístupy.

Financovanie práce s mládežou (Rada mládeže Slovenska): komparatívny výskum financovania práce s mládežou v krajinách Európskej únie. Ukazuje, akými rôznymi spôsobmi členské štáty EÚ financujú svoju prácu s mládežou a aké sú rozdiely v porovnaní s modelom financovania na Slovensku. Kompletnú správu si môžete pozrieť tu: